Doprava od 750,- Kč bez dobírky zdarma, výměna zboží zdarma.

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového obchodu:  Etuli s.r.o., Nepelova 953/7, 190 00 Praha 9

                                                              IČO: 01846469

                                                              Živnostenský list byl vydán v Praze dne 24.6.2013

Sídlo prodejny: nám. Na Balabence 1439/1, 1900 Praha 9         

Bankovní spojení: 107-5159320287/0100       

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.detskaobuvbalabenka.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Pro obě strany jsou tyto podmínky závazné.

 

Doručení objednávky

Objednávka je závazná. Objednávka je Vám potvrzena v co nejkratší době, spolu s potvrzením objednávky upřesníme termín dodání zboží. Zpravidla je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Je-li lhůta delší, informujeme Vás prostřednictvím emailu.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Vrácení zboží

Nepoškozené zboží můžete vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu s tím, že jako kupující nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou  O tomto vrácení jste nás povinni předem informovat. Obratem, nejdéle však do 14-ti dnů Vám budou vráceny peněžní prostředky na Váš bankovní účet. Prosíme Vás o jeho uvedení do vrácené zásilky.

                             

Záruční podmínky a reklamační řád

Pokud je zboží, které jste od nás dostali, vadné či poškozené, sdělte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adrese info@detskaobuvbalabenka.cz, případně telefonem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.
Vadné nebo poškozené zboží prodávající vymění po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu, vše na náklady prodávajícího.
Zboží musí kupující dodat kompletně, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny nesprávným nakládáním se zbožím, nesprávným ošetření a jakýmikoli zásahy, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 

·         Prodávající přijímá k reklamaci pouze čisté zboží.

·         Na zboží se vztahuje záruční doba daná zákonem – 24 měsíců.

·         Reklamační lhůta začíná běžet ode dne doručení zboží prodávajícímu.


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Postup při reklamaci
 

1.     Informujte nás o reklamaci – telefonicky nebo e-mailem  (+420 266 310 432,  +420 606 403 063, info@detskaobuvbalabenka.cz)

2.     Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3.     Uveďte důvod reklamace a variabilní symbol své objednávky (jako součást zásilky).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční podmínky i reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 
Ochrana osobních údajů
 

Provozovatel internetového obchodu www.detskaobuvbalabenka.cz,  Petra Kloučková, prohlašuje, že své služby poskytuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Citlivé osobní údaje zákazníků budou použity pouze pro účely obchodní a marketingové, ve smyslu poskytování služeb zákazníkům. Tím, že kupující využívá služeb tohoto e-shopu, uděluje souhlas ke shromaždování a zpracovávání svých osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace, a to písemně či prostřednictvím e-mailové adresy info@detskaobuvbalabenka.cz.

 

Provozovatel webu, Etuli s.r.o. , se sídlem Nepelova 953/7, Praha 9 Hloubětín 19800 , IČ: 01846469 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím